Vereniging Erfgoed Leidschendam

info@erfgoedleidschendam.nl

19 november 2009

Bezwaar tegen plannen nieuwe skischans Snowworld

Erfgoed Leidschendam heeft de gemeenteraad van Zoetermeer verzocht niet in te stemmen met de plannen voor de bouw van een 65 meter hoge skischans aan de rand van de Meerpolder.

Volgens Erfgoed Leidschendam is de beoogde schans onverenigbaar met het karakter van de Zoetermeerse Meerpolder als een gebied met een grote landschappelijke en culturele waarde. ‘Als de oudste droogmakerij van Rijnland is de Meerpolder in de zogeheten Belvédère-nota gekwalificeerd als topgebied cultureel erfgoed. De consequentie daarvan is dat bij ontwikkelingen die inwerken op het karakter van de polder rekening dient te worden gehouden met deze cultuurhistorische waarde en dat deze waarde leidend moet zijn bij de inrichting van het gebied’ aldus Erfgoed Leidschendam in een schrijven aan de Zoeterse raadsfracties.

‘Het gebied kenmerkt zich vooral door de openheid en de lange zichtlijnen. Dergelijke polders kennen dus weinig of geen bebouwing en weinig opgaande beplanting. Juist vanwege deze waarden, die de gemeente Leidschendam-Voorburg wil beschermen, is begin 2009 een verzoek tot vestiging van een zorgboerderij/paardenhouderi in de Meerpolder afgewezen. In het nieuwe bestemmingsplan dat thans voor het gebied wordt voorbereid, wordt aan behoud en versterking van de genoemde waarden hoge prioriteit toegekend.

De skischans zal weliswaar niet in de Meerpolder worden gerealiseerd, maar wel aan de rand ervan. Gezien de hoogte ervan zal de schans volgens Erfgoed Leidschendam het beeld van de Meerpolder vanuit het Leidschendamse zodanig domineren, dat genoemde waarden - en daarmee de beleving ervan - in ernstige mate zullen worden aangetast. Dat zou temeer erg zijn, omdat in Leidschendam op dit moment in het kader van de Gebiedsvisie Stompwijk plannen worden uitgewerkt die de inwoners van dit dichtbevolkte deel van Nederland in staat moeten stellen in de komende jaren natuur en landschappen intensiever te beleven. Zowel de gemeente Leidschendam-Voorburg als de Vereniging Erfgoed Leidschendam acht dit van groot maatschappelijk belang, gezien de alom gevoelde en erkende behoefte aan een verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte. De uitbreidingsplannen van Snowworld achten wij om die reden onacceptabel.

Wij rekenen erop dat uw raad ons inzicht deelt en niet met de plannen van Snowworld zal instemmen’, aldus Erfgoed Leidschendam.


Terug naar overzicht

Laatste publicatie

Erf Goed Nieuws augustus 2023
augustus 2023, jaargang 32, nummer 1

Erf Goed Nieuws augustus 2023

Erf Goed Nieuws, augustus 2023

Lees verder Alle publicaties